Cynllun Ailddechrau

Gair am y Cynllun Ailddechrau

EN

Bydd y Cynllun Ailddechrau yn rhoi i bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol ac a fu’n ddi-waith am o leiaf 12 mis lefel uwch o gefnogaeth i ddod o hyd i swyddi yn eu hardal leol.

Yn Adolygiad o Wariant 2020, fe wnaeth y canghellor ddyrannu £2.9 biliwn i’r Cynllun Ailddechrau, a fydd yn rhoi i bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol ac a fu’n ddi-waith am rhwng 12 a 18 mis lefel uwch o gefnogaeth i ddod o hyd i swyddi. Bydd y Cynllun Ailddechrau yn chwalu’r rhwystrau a allai fod yn eu hatal rhag dod o hyd i waith. Bydd darparwyr yn gweithio â chyflogwyr, Llywodraeth Leol a phartneriaid eraill i gyflwyno cefnogaeth wedi’i theilwra ar gyfer unigolion.

Caiff pobl eu cyfeirio i’r Cynllun Ailddechrau dros gyfnod o 3 blynedd ac yn elwa ohono fe fydd dros 1 filiwn o bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol y disgwylir iddynt edrych am waith, a bod ar gael i weithio ond nad oes ganddynt ddim enillion parhaol.

Bydd y Cynllun Ailddechrau yn rhoi hyd at 12 mis o gefnogaeth wedi’i theilwra i bob cyfranogwr. Gellir ystyried rhoi mynediad cynnar i rai unigolion os bydd y sgwrs ag anogwr gwaith yn awgrymu mai hon yw’r ffordd fwyaf priodol i’r unigolyn.

Bydd y Cynllun Ailddechrau, sy’n cael ei gomisiynu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cael ei redeg ar draws Cymru a Lloegr mewn 12 gwahanol Ardal Pecyn Contract (CPA).

Gair am gyflwyno Cynllun Ailddechrau Serco 

Ochr yn ochr â’n partneriaid rydyn ni’n falch dros ben fod yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi ein dewis ni i gyflwyno’r rhaglen cyflogadwyedd Cynllun Ailddechrau mewn 2 Ardal Pecyn Contract (CPA):

CPA 1a – Gorllewin Canoldir Lloegr (yr Ardal Ddu, Coventry, Birmingham Fwyaf a Solihull, y Gororau a Swydd Gaerwrangon)

CPA 6 - Cymru

 

10 mlynedd + Buom yn cyflwyno rhaglenni cyflogadwyedd ers dros 10 mlynedd

Ein Dull

Rydym wedi ymrwymo i annog adferiad economaidd ar ôl Covid ac rydyn ni’n falch o gefnogi Cynllun y Llywodraeth ar gyfer Swyddi. Fel rhan o’r Cynllun Ailddechrau bydd ein rhaglen yn helpu cyfranogwyr ar eu siwrnai i ddod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy, gan eu galluogi i symud at ddyfodol mwy sicr.

Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth, ac mae ein Cynllun Ailddechrau yn cyfuno sgiliau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol. Fel y darparwr arweiniol ac integreiddiwr gwasanaethau rydym yn awyddus i helpu BBaCh (busnesau bach a chanolig eu maint) a phobl arloesol sy’n newydd i’r farchnad gyflogadwyedd, gan gynnig iddynt y cyfle i ddatblygu eu capasiti.

Mae ein tîm Partneriaeth eisoes wedi ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a darparwyr gwasanaethau ym mhob CPA, ac maent yn gweithio gyda’i gilydd i ddylunio gwasanaeth sy’n bodloni’r galw lleol am sgiliau a llafur.

Mae gwella’n barhaus wrth wraidd popeth a wnawn a drwy ddatblygu Canolfan Ragoriaeth byddwn yn defnyddio data ac ymchwil i’r eithaf i greu ymarfer seiliedig ar dystiolaeth sy’n ysgogi canlyniadau positif. Bydd y sylfaen wybodaeth hon yn cyfrannu at hybu’r sector ac ansawdd rhaglenni cyflogadwyedd i bobl a fu’n ddi-waith yn y tymor hir.